Om oss

Tomelilla Advokatbyrå, i hjärtat av Österlen, etablerades 1931 och har sedan dess lämnat juridiskt biträde till såväl företag som privatpersoner. Sedan hösten 2016 drivs Tomelilla Advokatbyrå i kontorsgemenskap mellan advokaterna Bo Claeson, Ulrika Guldstrand och Tobias Guldstrand. Idag arbetar sex personer på advokatbyrån varav tre är advokater samt en biträdande jurist.

Besöksadress: Larmgatan 7 
Postadress: Larmgatan 7, 273 30 TOMELILLA 
E-post: info@tomelillaadvokat.se 
Tel 0417-51 16 10 
Fax 0417-100 29
Se karta


Verksamhetsområden

Tomelilla Advokatbyrå är en allmänpraktiserande advokatbyrå, för såväl privatpersoner som företag. Vi åtar oss uppdrag inom flertalet rättsområden, vilka bl.a. består av:

Brottmål

Vi har lång erfarenhet av att åta oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

En offentlig försvarare liksom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn förordnas av tingsrätten. En misstänkt eller målsägandebiträde har rätt att begära den advokat som man önskar. Har man inga egna önskemål utser rätten någon efter egen bedömning.

Konkurs- och obeståndsrätt

Ett av advokatbyråns expertområden är konkursförvaltning och annan hantering av företag med ekonomiska svårigheter. Vi erbjuder även analys och åtgärdsbedömning vid obeståndssituationer.

Vi biträder även styrelser, ägare och fordringsägare vid obeståndsrättsliga tvister, som exempelvis återvinningstalan eller personligt ansvar för ställföreträdare.

Samtliga tre advokater på byrån åtar sig uppdrag som konkursförvaltare.

Ekonomisk familjerätt

Vi erbjuder professionell och kunnig hjälp i ärenden om bodelning, boutredning eller arv.

På Tomelilla Advokatbyrå biträder vi som ombud i tvister, genom rådgivning, samt med att upprätta dokument som äktenskapsförord, bodelningsavtal, testamente, bouppteckning eller arvsskifteshandling.

Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman.

Familjemål

Vi på Tomelilla Advokatbyrå är specialiserade på och har lång erfarenhet av att hjälpa och företräda föräldrar i frågor rörande barns boende, umgänge och vårdnad.

Vi biträder föräldrar som ombud vid tvist i domstol rörande barn men ger också konsultationer om man behöver rådgivning eller har funderingar kring barnens situation och hur man kan lösa den på bästa sätt.

Tvångsvård

När någon blir föremål för tvångsingripanden från samhällets sida sker detta med utgångspunkt att det allmänna måste hjälpa eller skydda individen, från sig själv eller andra. Tvångsingripande innebär dock även en integritetskränkning och den enskilde har rätt till ett offentligt biträde som ombud gentemot det allmänna.

Vi erbjuder våra tjänster och åtar oss uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare för barn i ärenden om tvångsvård inom LPT, LVU och LVM.

Övriga uppdrag

Välkommen att kontakta oss för övriga frågor och uppdrag.